Започва се! Плащаме в лева, а ни връщат ресто в… евро

евро пари

В периода на двойно обращение при получено плащане в брой в левове или в евро търговецът връща остатъка изцяло в евро. Това е записано в последния вариант на Закона за въвеждане на еврото в България, одобрен от Министерски съвет и внесен в народното събрание.

Досега се предвиждаше търговецът да може да ни връща смесено ресто – и в лева, и в евро, което щеше да доведе до объркване на клиентите, пише „Фокус“.

Когато търговецът няма достатъчна моментна наличност да върне остатъка изцяло в евро, връща остатъка изцяло в левове, пише още в закона.

Периодът на двойно обозначаване на цените на стоките и услугите в евро и в левове започва един месец след датата на влизане в сила на Решението за приемането на еврото и приключва 12 месеца след датата на въвеждане на еврото в Република България.

Разрешава се в този период търговецът да не приема повече от 50 броя монети в левове, включително стотинки, при едно плащане.

При рекламация на стока или услуга, когато потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената от него сума, търговецът връща платената сума изцяло в евро. Когато търговецът няма достатъчна момента наличност да върне платената сума в брой в евро, връща платената сума изцяло в левове.
През този период общата крайна сума, която се заплаща от потребителя, се обявява в издавания фискален/системен бон или в друг документ, регистриращ плащането, издаван вместо фискален/системен бон, в евро и в левове, заедно с официалния валутен курс на лева към еврото.

От датата на въвеждане на еврото в Република България всяко лице, което приема плащания, за които е задължено да издаде фискален/системен бон, е длъжно да ги регистрира и отчита в евро и евроцентове.

Изискването за двойно обозначаване на цените няма да се прилага при:

1. продажната цена на стоки и номиналната стойност на ценни книжа на приносител и на платежни инструменти, попадащи извън приложното поле на Закона за платежните услуги и платежните системи, които се поставят трайно и непосредствено върху тях в процеса на производството и при които двойното обозначаване е технически невъзможно;

2. продажната цена на тютюневите изделия, изписана върху потребителската опаковка или върху бандерола – за пури и пурети, по която се продават на дребно на краен потребител;

3. продажната цена на продуктите от нефтен произход, визуализирана на информационни табели (ценови тотеми) и колонки с дисплеи за зареждане на моторни превозни средства в търговски обекти за зареждане на горива;

4. цената на услугата за превоз, визуализирана на таксиметрови апарати с дисплеи;

5. издаване на документи по чл. 112, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност.

При търговски съобщения и реклама в аудио и видео формат, които имат за цел насърчаване продажбата на стоки и услуги, цените може да се представят устно само в левове до датата на въвеждане на еврото, а след нея, само в евро.

Пенсионноосигурителните дружества обозначават двойно в евро и левове наличните средства в индивидуалните осигурителни партиди на осигурените лица, във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, както и в аналитичните сметки на лицата, получаващи плащания от фондовете за разсрочени плащания, към края на календарната година преди датата на въвеждане на еврото. Информацията по изречение първо се предоставя безплатно на осигурените.

След въвеждане на еврото възнаграждения, обезщетения, парични и социални помощи и пенсии  се изплащат в евро и се преизчисляват като числовата стойност в левове се раздели на пълната числова стойност на официалния валутен курс, изразен с шест цифри с всичките пет знака след десетичната запетая. Официалният валутен курс не се закръглява или съкращава при извършването на превалутирането.

При заплатите и пенсиите закръгляването ще бъде по-различно, като ако третият знак след десетичната запетая е по-голям от нула, вторият знак след десетичната запетая се увеличава с една единица, пише pariteni.bg.

Това правило ще важи и за възнагражденията за положен труд, обезщетенията, паричните и социалните помощи и пенсиите които са определени в левове, но не са изплатени до датата на въвеждане на еврото в България.


За нас

7DniSofia.bg e част от 7 Dni Media Group, която е най-бързо налагащата се на пазара.
В нашето портфолио са още сайтовете 7DniSport.bg, 7DniBulgaria.bg

КОНТАКТИ
Бюлетин


    Категории