Добри новини: Иде увеличение на пенсиите, ето кога и с колко

1684218694-pensii-bgnes

В дългосрочен план, най-силно влияние върху финансовото състояние на държавната пенсионна система в България ще оказват следните фактори съобщава Pariteni.bg:

– Демографските промени, представени чрез коефициента на възрастова зависимост;

– Условията за пенсиониране, представени чрез вътрешносистемния коефициент на зависимост;

– „Щедростта“ на публичната пенсионна схема, представена чрез коефициента на заместване на дохода.

Това се казва в Конвергентната програма на България 2023-2026 г., публикувана от Министерство на финансите.

Дългосрочната бюджетна прогноза за развитието на държавната пенсионна система е разработена при параметрите на действащото към 1 април 2023 г. законодателство в областта на пенсиите и разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване, в съответствие с допусканията от пролетната макроикономическа прогноза на Министерството на финансите от 24 март 2023 г., пише в документа.

Според него в демографски план, българската пенсионна система е изправена пред сериозни предизвикателства. Прогнозите на НСИ и на Евростат показват, че населението на страната ще продължава да намалява, като едновременно с това неговата възрастова структура ще се влошава.

Това ще доведе до чувствително нарастване на коефициента на възрастова зависимост. Ако през 2021 г. на 100 лица между 15 и 64 г. са съответствали 34 лица на възраст над 65 г., то през 2070 г. броят им ще нарасне до 54 на 100 лица.

Населението в трудоспособна възраст ще намалява и делът му от общата численост на населението в България ще се свие от около 64% до около 57%. От своя страна, делът на възрастното население (65+) ще нарасне от около 22% през 2021 г. до 30% през 2070 година.

В Конвергентната програма е заложено увеличение на пенсиите през следващите години като:

за 2023 г. – пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2022 г., както и пенсиите, несвързани с трудова дейност, е предвидено да се осъвременят от 1 юли 2023 г. с 12,0 на сто (процент, определен по чл. 100 от КСО), като необходимите средства са в размер на 1,147 млрд. лева;

• за 2024 г. – е предвидено да се осъвременят от 1 юли 2024 г. с 9,6 на сто (процент, определен по чл. 100 от КСО), като необходимите средства са в размер на 1,010 млрд. лв.;

• за 2025 г. – увеличение със 7,6 на сто (процент, определен по чл. 100 от КСО), като необходимите средства са в размер на 816 млн. лв.;

• за 2026 г. – пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2025 г., както и пенсиите, несвързани с трудова дейност, е предвидено да се осъвременят от 1 юли 2026 г. с 5,4 на сто (процент, определен по чл. 100 от КСО), като необходимите средства са в размер на 681,3 млн. лв.

Максималният размер на получаваните една или повече пенсии за периода 2023 – 2026 г. се запазва в размер на 3 400 лв. (в сила от 1 октомври 2022 г.), като се прилага за всички пенсии, без оглед на началната дата на отпускането им.

В периода 2023–2026 г. е предвидено размерите на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст и на социалната пенсия за старост, както и на свързаните с тях пенсии и добавки, да се увеличават с процентите по чл. 100 на КСО, считано от 1 юли;

На какви заплати за пенсия се осигуряват работещите. В рамките на референтната средносрочна програма разходите за пенсии и добавки остават на нива между 10,4% и 11,0% от БВП. В резултат на посочените по-горе допускания за 2023 г. разходите за пенсии по бюджета на ДОО нарастват с 3,657 млрд. лв. спрямо закона за 2022 г.

През 2024 г., 2025 г. и 2026 г. ръстовете в разходите за пенсии по бюджета на ДОО спрямо предходната година са съответно 2,145 млрд. лв., 1,812. млрд. лв. и 1,481 лрд. лева.

Фискалният натиск върху държавната пенсионна система е най-силен в началото на периода в резултат на промените в размерите на пенсиите, приети със Закон за изменение на Закона за бюджета на ДОО за 2022 г., които водят до значително подобрение на тяхната адекватност.В дългосрочен план, ефектът от застаряването на населението и очакваната по-висока продължителност на живота, до голяма степен ще се компенсира от по-ниските коефициенти на заместване на дохода от първия стълб за лицата, които са се осигурявали и в двата стълба.

Тъй като тези лица ще получават и втора пенсия от универсалния пенсионен фонд, бъдещата адекватност на пенсиите ще зависи до голяма степен от коефициента на заместване, който ще бъде постигнат от втория стълб, се казва в програмата.