Сядайте да учите от Нова година! Ето какво се случва със стипендиите в училище, промените са доста сериозни

деца ученици

Месечните стипендии на учениците стават между 21 и 60 лева, а кръгът на тези, които ще имат право на тях, се разширява от следващата година. Това са част от новите правила за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование, което по новия закон става след 7 клас.

За учениците в държавните и общинските училища правилата ще важат от началото на тази учебна година, а за обучаващите се в частните училища – от началото на втория учебен срок. Освен учениците в дневна и индивидуална форма на обучение, стипендии ще получават и тези в комбинирана форма. Право на стипендии ще имат и учениците, които се обучават чрез работа, чрез т. нар. дуална система, като тези средства ще са отделно от заплатите им.

Обучаващите се в частните училища вече също ще имат право на стипендии. Дава се равна възможност и на ученици със специални образователни потребности, които са завършили VII клас с удостоверение и са продължили обучението си в класовете от първи гимназиален етап, също да получават стипендии.

Учениците с трайни увреждания, както и тези с един или без родители, които получават стипендия поради тези обстоятелства, ще имат право да бъдат стимулирани и при постигнати образователни резултати. В случай на класиране и за тази стипендия, те ще имат право да получават половината от стойността.

Актуализирана е и горната граница на месечните стипендии от 50 на 60 лв., като те ще са в диапазона от 21 лв. до 60 лева.